Benzinpåfyldning er forbudt på vogndækket.

Rygning er forbudt på hele færgen

Mobiltelefon må ikke benyttes under om bord kørsel eller i land kørsel.

Bilens motor skal være standset under overfarten.

Ved storm og hård vind, højvande og lavvande vil der kun finde sejlads sted i det omfang, skibsføreren finder dette fuldt forsvarligt.

Rederiet kan ikke drages til ansvar, eller gøres erstatningsansvarlig for forsinkelser i driften, herunder for evt. videretransport.

Rederiet fraskriver sig ethvert tab af liv, skade på person, tab/skade på rejsegods og forsinkelse, som gyldigt kan fraskrives efter søloven.

Rederiet kan fratrække en selvrisiko på 330 SDR for beskadigelse af køretøj, og 149 SDR for beskadigelse elle bortkomst af rejsegods. (SDR = Special Darwing Rights valuta). Søgsmål kan kun rejses på steder, som angivet i søloven. For køretøjer anvendt til godstransport gælder bestemmelserne i søloven.

For køretøjer, der medtages uden fører, sker dette på ejerens ansvar.

Retningslinjer for overførsler mellem Hardeshøj – Ballebro

Passagerer:

Passagerer må ikke gå om bord / fra borde, før der gives tegn fra færgepersonalet.

Gående passagerer skal benytte det afskærmede fortov og må ikke færdes på broklap udenfor det afskærmede område ved om bord kørsel/ i land kørsel af køretøjer.

Personer der kun går ombord for at følge en anden passager og som ikke selv skal fragtes over, skal straks tage kontakt til personalet.

Det er ikke tilladt at hoppe på, eller af færgen, når bommen er lukket og færgen er ved at lægge til eller fra.

Det er forbudt at kravle op på lønning og gelænder mm.

Mindre børn skal være under opsyn af en voksen under overfarten.

Tobaksrygning er ikke tilladt på færgen.

Brug af åben ild på vogndækket er forbudt. 

Saloner og toiletter må ikke tilsvines, der kommer efterfølgende andre passagerer som gerne skulle kunne benytte lokalerne.

Kæledyr af enhver slags må ikke befinde sig i møblerne. Overtrædelse kan medføre et rengøringsgebyr på mindst kr. 100,00

Køretøjer:

Det er føreren af køretøjet, der er ansvarlig for kørsel om bord på færgen.

Køretøjer til færgen skal være placeret i færgens opmarchfelt. dog kan cykler tage opstilling sammen med gående

Om bord kørsel/i land kørsel må først finde sted, når færgepersonalet giver tegn hertil.

Givne anvisninger ved om bord kørsel/i land kørsel skal følges.

Færgepersonalet har ret til at afvise vogntog, såfremt:

vogntog lastet med lettere gods, der kan løftes af vind, ikke er overdækket før om bordkørsel,

vogntog lastet med korn eller andre afgrøder ikke overføres i lukket vogn eller vogn med pressening.

vogntogets last ikke er forsvarlig placeret, således at der er risiko for nedfald,

skibsføreren skønner, at sikker overførsel ikke kan ske, grundet vejr- og vandstands forhold.

Føreløse køretøjer

Køretøjer, der overføres uden medfølgende chauffør, skal sikres med bremser og aftales med personalet forud for overfarten.

Vi overfører ikke føreløse traktorer, lastbiler eller øvrige landbrugsmaskiner uden en person ombord der kan betjene køretøjet og har ansvaret for køretøjet under overfarten.

Personbiler kan medtages uden fører ved forudgående aftale med besætningen.

Motorcykler og knallerter medtages som udgangspunkt ikke uden fører. Der kan dog laves undtagelser afhængig af vejr mm og kun ved forudgående aftale med besætningen.

Cykler i begrænsede mængder overføres uden fører ved forudgående aftale med besætningen.

Gods:

Løst gods overføres i begrænset mængde ved forudgående aftale med besætningen.

Hvor det ikke er muligt at se indhold af gods skal dette oplyses til besætningen.

Godset medtages uden beregning og for egen risiko.

Motorer:

Der må ikke påfyldes brændstof på køretøjet, medens dette befinder sig om bord på færgen.

Enhver motor skal være stoppet når køretøjet er endelig placeret på færgens vogndæk.

Køretøjer, der lækker olie, overføres såfremt:

forsvarligt placering kan anvises, det kan ske uden gener for passagerer og skader på færgen, beholder til opsamling forefindes.

Køretøjer / vogntog henstår for ejerens fulde ansvar.

Pladsbestilling:

Det er ikke muligt at bestille plads, da man kommer ombord i den rækkefølge man er ankommet til færgen.

Billetter:

købes ombord

Rejsende skal være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel under overfarten.

Rejsende har pligt til at opsøge styrmanden for billettering, i tilfælde af denne ikke selv henvender sig.

Det er til enhver tid styrmanden om bord, der bestemmer hvilken billet en rejsende har behov for.

Farligt gods:

Farligt gods medtages kun i det omfang, færgens tilladelse gælder.

Noget gods som ikke betegnes som farligt gods på landevej er betegnet som farligt gods på søtransport. Dette er bla. halm, som ikke er overdækket, gylle og gødning.

Det er chaufførens pligt at oplyse om han medbringer farligt gods, samt mængde og type

Farligt gods skal altid placeres helt fremme eller helt bagerst på færgen.

Øvrige bestemmelser:

Rejsende er pligtige til at overholde skibsførerens og besætningens anvisninger.

Beskadigelse af rederiets inventar og andre ejendele vil medføre krav om erstatning.

Tyveri vil blive anmeldt til politiet.

Rederiet forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at fortage ændringer i befordringsbestemmelserne, fartplaner, billetpriser, olietillæg m.m.

Sikkerhedssproget ombord er dansk

Sikkerhedeopslag ombord er på dansk, tysk og engelsk