Vi medtager følgende farligt gods

Fareklasse:
3 UN 1202 Diesel og fyringsolie i tankbil
3 UN 1203 Benzin i tankbil
4.1 Brandfarlige faste stoffer
4.2 Selvantændelige stoffer
4.3 Stoffer der udvikler brandfarlige gaser ved kontakt med vand
5.1 Oxiderende stoffer
6.1 Sprøjtemidler i dunk eller bulk
9 Omfatter stoffer og genstande, som under transporten udgør en fare, som ikke er omfattet af overskrifterne for andre klasser

Ved overførsel af følgende fareklasser 
er der en passager begrænsning på 40 passagerer

2.1 UN 1965 Gas (Camping og husholdningsgas)
2.1 UN (1075) Gas opbevaret i flasker under tryk på lastbil.
2.1 UN 1001 Trykflasker med acetylen – Trykflaskerne skal være forsvarligt surret og forsynet med hætter
2.2 UN 1073 Trykflasker med ilt – Trykflaskerne skal være forsvarligt surret og forsynet med hætter
2.3 UN 1005 Ammoniak (Gylle) i tankbil
5.2 Organiske peroxider
8 Ætsende stoffer